Политика за лични данни.

Администратор на лични данни.

Вашите лични данни се обработват от „Нюсуплемент Меджик“ ЕООД (Newsupplement Magick ltd), дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. „Патлейна“ 4 с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Патлейна“ 4, ЕИК 204827440, ЗДДС BG 204827440, МОЛ Димитър Маринов, наричано Администратор посредством оперирирания от дружеството уеб сайт (онлайн магазин) www.topbgshop.com Длъжностно лице по обработка на личните данни е Димитър Маринов, с електронен адрес за контакт [email protected]

Лични данни

Защита на личните данни и информация относно обработка на Вашите лични данни.

Вашите лични данни се обработват от „Нюсуплемент Меджик“ ЕООД (Newsupplement Magick ltd), дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. „Патлейна“ 4 с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Патлейна“ 4, ЕИК 204827440, ЗДДС BG 204827440, МОЛ Димитър Маринов, наричано Администратор посредством оперирирания от дружеството уеб сайт (онлайн магазин) www.topbgshop.com Длъжностно лице по обработка на личните данни е Димитър Маринов, с електронен адрес за контакт [email protected]
Онлайн магазина www.topbgshop.com осъществява търговска дейност от разстояние, а именно търговия на едро и дребно с хранителни добавки и козметика, посредством доставка чрез куриер. За повече информация относно условията на доставка, моля посетете следната хипервръзка тук.
Личните данни, които се обработват от Администратора са: две имена, адрес за вземане и/или доставка на пратка, телефон, Бисквитки. Повече информация относно събираните бисквитки, можете да откриете тук. В отделни случаи, при изпълнение на задължения на Администратора, определни в ЗС, ЗМИП, ЗМФТ и др. се обработва и ЕГН. Срокът за съхранение на личните данни е 5г., считано от датата на сключване на договор, съгласно общите условия на Администратора.
Възможно е Администраторът да разкрие и предаде Вашите лични данни на обработващи лични данни, а именно: счетоводни и/или адвокатски кантори, както и подизпълнители, при спазване условията на националното законодателство и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, пренос на данни. За да подадете заяление, моля свържете се с длъжностното лице по обработка на личните данни, чийто данни са посочени п0-горе. В случай, че обработването на Вашите лични данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, можете да подадете жалба пред КЗЛД.

Цели

„www.topbgshop.com” събира и използва информацията за целите на:

  • – Директен маркетинг;
  • – Изпълнение на договорните си задължения към Потребителите;
  • – www.topbgshop.com Може да съхранява на устройството на потребителите бисквитка на Google Analytics, да следи поведението му и да споделя информация с Google с цел ремаркетинг и по добра ползваемост. Информацията може да бъде изнесена в трети страни. Достъп до нея може да има и дигиталната агенция, която отговаря за присъствието ни и позициониранети ни в Google, както и самата търсачка Google. Информацията събрана чрез тази бисквитка, може да бъде обединена с други данни, които Google пази за нас;
  • – www.topbgshop.com, може да съхранява на устройството на потребителя бисквитка на Facebook, да следи поведението му и да споделя информация с Facebook с цел ремаркетинг. Информацията може да бъде изнесена в трети страни;
„www.topbgshop.com ” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „www.topbgshop.com” договор.
Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг и изпълнение на договорните задължения от страна на „www.topbgshop.com” към потребителя чрез маркиране на форма по време на регистрация и/или поръчка.
Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез уведомяване на длъжностното лице за обработка на личните данни, посочено по-горе.
Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на: Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Достъп до собствените си лични данни; Коригиране (ако данните са неточни); Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
Оспори точността на личните данни.
В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.
Право на преносимост.
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
Право на възражение.
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.
Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Задължения на Администратора на лични данни:

Администраторът на лични данни има следните задължения:
Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
Псевдонимизация;
Криптиране;
Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;
Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.
Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

Поддържане на регистър

www.topbgshop.com поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:
Името и координатите за връзка на администратора целите на обработването;
Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.
Обработващ лични данни
Администраторът на лични данни използва услугите на фирма предоставяща услуги за съхранение на електронни данни, обработваща лични данни – Cloudflare LLC, а сървърите са локализирани в Нидерландия.
Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „www.topbgshop.com“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
Уебсайт:https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email:[email protected]
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: [email protected]
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Поръчка:

Всяка извършена на уеб сайта поръчка има силата на договор, между клиента и уеб сайта. Съгласно Закона за електронната търговия – двете страни получават копие/потвърждение от електронната поща.

Поръчка може да бъде извършена чрез някой от следните методи:

Добавяне на продукт в количка и поръчка чрез регистрация, бърза поръчка без регистрация или експресна поръчка чрез изпращане на телефонен номер и получаване на обратно обаждане. Метода на поръчка не променя сроковете на изпълнение и доставка. За повече информация относно сроковете на доставка, моля посетете секция доставка.

Доставка:

Доставката е напълно безплатна и включва доставка до най-близкия офис на Лео Експрес или до вашият дом (точен адрес) без значение от населеното място.  За ” Преглед преди да платиш” – безплатно. При доставка до точен адрес, моля проверявайте съдържанието на пратката и целостта на продукта в присъствието на куриераЗа фиксиран час на доставка  се заплаща куриерска такса приоритет в размер на 2.40 лв.